اطلاعیه مهم – تغییر ساعات پروازی

اطلاعه مهم - ساعات پروازی مسیرهای آنتالیا و مارماریس

در این بخش شما ساعات پروازی و تاریخ ها را مشاهده می کنید
مسافران عزیز حتما قبل از پرواز ساعات پروازی را در این بخش چک کنند و در صورت مغایرت با شرکت ابرآسا پرواز تماس بگیرند
شماره های تماس : 02188974787 – 02157738

ساعات پروازهای رفت پگاسوس در نوروز 97

شماره پرواز ساعت خروج ساعت ورود مدل صندلی روز ها تاریخ پرواز تاریخ پرواز مسیر پرواز
6111
12:00
15:30
ECONOMY
SUN
27 اسفند
3/18/2018 0:00
IKA – AYT
6113
14:30
18:00
ECONOMY
MON
28 اسفند
3/19/2018 0:00
IKA – AYT
6115
13:20
16:50
ECONOMY
TUE
29 اسفند
3/20/2018 0:00
IKA – AYT
6117
12:00
15:30
ECONOMY
WED
01 فروردین
3/21/2018 0:00
IKA – AYT
6119
11:30
14:00
ECONOMY
THU
02 فروردین
3/22/2018 0:00
IKA – AYT
6111
15:55
18:25
ECONOMY
SAT
04 فروردین
3/24/2018 0:00
IKA – AYT
6113
15:30
18:00
ECONOMY
SUN
05 فروردین
3/25/2018 0:00
IKA – AYT
6115
16:40
19:10
ECONOMY
MON
06 فروردین
3/26/2018 0:00
IKA – AYT
6117
16:40
19:00
ECONOMY
TUE
07 فروردین
3/27/2018 0:00
IKA – AYT
6119
16:30
18:50
ECONOMY
WED
08 فروردین
3/28/2018 0:00
IKA – AYT

ساعات پروازهای برگشت پگاسوس در نوروز 97

شماره پرواز ساعت خروج ساعت ورود مدل صندلی روز ها تاریخ پرواز تاریخ پرواز مسیر پرواز
6110
10:00
15:10
ECONOMY
SAT
04 فروردین
3/24/2018 0:00
AYT-IKA
6112
09:30
14:40
ECONOMY
SUN
05 فروردین
3/25/2018 0:00
AYT-IKA
6114
10:40
15:50
ECONOMY
MON
06 فروردین
3/26/2018 0:00
AYT-IKA
6116
10:30
15:40
ECONOMY
TUE
07 فروردین
3/27/2018 0:00
AYT-IKA
6118
10:30
15:40
ECONOMY
WED
08 فروردین
3/28/2018 0:00
AYT-IKA
6110
13:30
18:40
ECONOMY
FRI
10 فروردین
3/30/2018 0:00
AYT-IKA
6112
17:00
22:10
ECONOMY
SAT
11 فروردین
3/31/2018 0:00
AYT-IKA
6114
10:00
15:10
ECONOMY
SUN
12 فروردین
4/01/2018 0:00
AYT-IKA
6116
10:30
15:40
ECONOMY
MON
13 فروردین
4/02/2018 0:00
AYT-IKA
6118
10:30
15:40
ECONOMY
TUE
14 فروردین
4/03/2018 0:00
AYT-IKA

ساعات پروازهای رفت ماهان در نوروز 97

شماره پرواز ساعت خروج ساعت ورود مدل صندلی روز ها تاریخ پرواز تاریخ پرواز مسیر پرواز
1138
02:55
05:45
ECONOMY
FRI
25 اسفند
3/16/2018 0:00
IKA – DNZ
1138
04:30
07:20
ECONOMY
SAT
26 اسفند
3/17/2018 0:00
IKA – DNZ
5116
19:15
22:00
ECONOMY
SAT
26 اسفند
3/17/2018 0:00
IKA – DNZ
1138
04:30
07:20
ECONOMY
SUN
27 اسفند
3/18/2018 0:00
IKA – DNZ
5116
19:15
22:00
ECONOMY
SUN
27 اسفند
3/18/2018 0:00
IKA – DNZ
1138
04:30
07:20
ECONOMY
MON
28 اسفند
3/19/2018 0:00
IKA – DNZ
1138
04:30
07:20
ECONOMY
TUE
29 اسفند
3/20/2018 0:00
IKA – DNZ
5116
19:15
22:00
ECONOMY
TUE
29 اسفند
3/20/2018 0:00
IKA – DNZ
1138
04:30
07:20
ECONOMY
WED
01 فروردین
3/21/2018 0:00
IKA – DNZ
5116
19:15
22:00
ECONOMY
WED
01 فروردین
3/21/2018 0:00
IKA – DNZ
5116
19:15
21:00
ECONOMY
THU
02 فروردین
3/22/2018 0:00
IKA – DNZ
1138
02:55
05:45
ECONOMY
FRI
03 فروردین
3/23/2018 0:00
IKA – DNZ
1138
05:30
07:20
ECONOMY
SAT
04 فروردین
3/24/2018 0:00
IKA – DNZ
5116
19:15
21:00
ECONOMY
SAT
04 فروردین
3/24/2018 0:00
IKA – DNZ
1138
04:30
06:20
ECONOMY
SUN
05 فروردین
3/25/2018 0:00
IKA – DNZ
5116
19:15
21:00
ECONOMY
SUN
05 فروردین
3/25/2018 0:00
IKA – DNZ
1138
04:30
06:20
ECONOMY
MON
06 فروردین
3/26/2018 0:00
IKA – DNZ
1138
04:30
06:20
ECONOMY
TUE
07 فروردین
3/27/2018 0:00
IKA – DNZ
5116
19:15
21:00
ECONOMY
TUE
07 فروردین
3/27/2018 0:00
IKA – DNZ
1138
04:30
06:20
ECONOMY
WED
08 فروردین
3/28/2018 0:00
IKA – DNZ
5116
19:15
21:00
ECONOMY
WED
08 فروردین
3/28/2018 0:00
IKA – DNZ
5116
19:15
21:00
ECONOMY
THU
09 فروردین
3/29/2018 0:00
IKA – DNZ
1138
02:55
05:45
ECONOMY
FRI
10 فروردین
3/30/2018 0:00
IKA – DNZ

ساعات پروازهای برگشت ماهان در نوروز 97

شماره پرواز ساعت خروج ساعت ورود مدل صندلی روز ها تاریخ پرواز تاریخ پرواز مسیر پرواز
1139
06:30
09:30
ECONOMY
FRI
03 فروردین
3/23/2018 0:00
DNZ-IKA
1139
08:45
13:00
ECONOMY
SAT
04 فروردین
3/24/2018 0:00
DNZ-IKA
5117
22:30
02:45
ECONOMY
SAT
04 فروردین
3/24/2018 0:00
DNZ-IKA
1139
07:45
12:00
ECONOMY
SUN
05 فروردین
3/25/2018 0:00
DNZ-IKA
5117
22:30
02:45
ECONOMY
SUN
05 فروردین
3/25/2018 0:00
DNZ-IKA
1139
07:45
12:00
ECONOMY
MON
06 فروردین
3/26/2018 0:00
DNZ-IKA
1139
07:45
12:00
ECONOMY
TUE
07 فروردین
3/27/2018 0:00
DNZ-IKA
5117
22:30
02:45
ECONOMY
TUE
07 فروردین
3/27/2018 0:00
DNZ-IKA
1139
07:45
12:00
ECONOMY
WED
08 فروردین
3/28/2018 0:00
DNZ-IKA
5117
22:30
02:45
ECONOMY
WED
08 فروردین
3/28/2018 0:00
DNZ-IKA
5117
22:30
02:45
ECONOMY
THU
09 فروردین
3/29/2018 0:00
DNZ-IKA
1139
06:30
09:30
ECONOMY
FRI
10 فروردین
3/30/2018 0:00
DNZ-IKA
1139
07:45
12:00
ECONOMY
SAT
11 فروردین
3/31/2018 0:00
DNZ-IKA
5117
22:30
02:45
ECONOMY
SAT
11 فروردین
3/31/2018 0:00
DNZ-IKA
1139
07:45
12:00
ECONOMY
SUN
12 فروردین
4/01/2018 0:00
DNZ-IKA
5117
22:30
02:45
ECONOMY
SUN
12 فروردین
4/01/2018 0:00
DNZ-IKA
1139
07:45
12:00
ECONOMY
MON
13 فروردین
4/02/2018 0:00
DNZ-IKA
1139
07:45
12:00
ECONOMY
TUE
14 فروردین
4/03/2018 0:00
DNZ-IKA
5117
22:30
02:45
ECONOMY
TUE
14 فروردین
4/03/2018 0:00
DNZ-IKA
1139
07:45
12:00
ECONOMY
WED
15 فروردین
4/04/2018 0:00
DNZ-IKA
5117
22:30
02:45
ECONOMY
WED
15 فروردین
4/04/2018 0:00
DNZ-IKA
5117
22:30
02:45
ECONOMY
THU
16 فروردین
4/05/2018 0:00
DNZ-IKA
1139
06:30
09:30
ECONOMY
FRI
17 فروردین
4/06/2018 0:00
DNZ-IKA

ساعات پروازهای رفت ایران ایر در نوروز 97

شماره پرواز ساعت خروج ساعت ورود مدل صندلی روز ها تاریخ پرواز تاریخ پرواز مسیر پرواز
IR3473
23:20
02:20
ECONOMY
MON
28 اسفند
3/19/2018 0:00
IKA-ISE
IR3473
23:20
02:20
ECONOMY
MON
06 فروردین
3/26/2018 0:00
IKA-ISE

ساعات پروازهای برگشت ایران ایر در نوروز 97

شماره پرواز ساعت خروج ساعت ورود مدل صندلی روز ها تاریخ پرواز تاریخ پرواز مسیر پرواز
IR3473
03:20
06:20
ECONOMY
TUE
07 فروردین
3/27/2018 0:00
ISE-IKA
IR3473
03:20
06:20
ECONOMY
TUE
14 فروردین
4/3/2018 0:00
ISA-IKE
اطلاعه مهم - ساعات پروازی مسیرهای آنتالیا و مارماریس

در این بخش شما ساعات پروازی و تاریخ ها را مشاهده می کنید
مسافران عزیز حتما قبل از پرواز ساعات پروازی را در این بخش چک کنند و در صورت مغایرت با شرکت ابرآسا پرواز تماس بگیرند
شماره های تماس : 02188974787 – 02157738