تور ارمنتسان تا اواخر خرداد ماه با هواپیمایی آسمان