تور پاتایا دی و بهمن ماه 7 شب با پرواز عمان ایر
تور پاتایا با پرواز ماهان 7 شب ویژه دی و بهمن ماه
تور پاتایا با پرواز تای ایرویز 6 شب با پرواز ماهان