نوشته‌ها

,

معبد گارنی; ایروان (ارمنستان)

/
 معبد گارنیساختمان گارنی را بازمانده دوران مهرپرست…
,

صومعه گغارد ایروان (ارمنستان)

/
صومعه گغارد صومعه گغارد اولین کلیسای غاری دنیا که در چهل کیلومتری ای…