نوشته‌ها

روزشمار: ۳۱ فروردین؛ قرار گرفتن نخستين ايستگاه فضایی به نام ساليوت-۱ در مدار زمين

اولین ایستگاه فضایی جهان به نام سالیوت ۱ در ۱۹ آوریل سال ۱۹۷۱ پرتاب شد…