نوشته‌ها

آبراه بزرگ، هانژوا (چین)

/
آبراه بزرگ، کانال بزرگ هانگزوآبراه بزرگ چین که به نام آبراه بزرگ…

آرامگاه و پرستشگاه کنفوسیوس، چی فو (چین)

/
آرامگاه و پرستشگاه کنفوسیوسدر استان شاندونگ، چین قرار دارد. این پر…