نوشته‌ها

علی میرزا خان

فرزند ملکه اتریش پسر نادر شاه

/
علی میرزا خان یا «مصطفی علی میرزا خان»، با نام و لقب اشرافی …