نمونه کارها

هتل لمردین سامویی
هتل سنتارا گرند بیچ
هتل نورا بوری
هتل ایمپیانا ریزورت
هتل پالم بیچ
هتل آرک بار
هتل ایبیس
هتل لبوا ات استیت تاور
هتل د سوکوسول "سیام سیتی"
هتل آماری آتریوم
هتل مونتین ریور ساید
هتل پرنس پالاس
هتل باس سوئیت
هتل ایبیس ساتورن
هتل اچ رزیدنس
هتل هپی لند
هتل شرایتون
هتل رویال کلیف