نوشته‌ها

Garni_Pagan_Temple
,

معبد گارنی; ایروان (ارمنستان)

/
  معبد گارنی ساختمان گارنی را بازمانده دوران مهرپرست…