نوشته‌ها

Tamanyan_street_seen_from_Yerevan_Cascade
,

کاسکاد یا هزارپله در ایروان (ارمنستان)

/
هزارپلهمجموعه کاسکاد، راه‌پله باشکوه و عظیمی است که در کش…